RX FINANCE

Sberbank rámcové informace

Jistě jste všichni zaznamenali informace v souvislosti se zahájením řízení o odebrání bankovní licence Sberbank k 28.2.2022. Od tohoto data není banka oprávněná vykonávat bankovní činnost, zjednodušeně řešeno poskytovat úvěry ani přijímat vklady.

Na straně vkladů začala 9.3.2022 prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky probíhat výplata náhrad vkladů klientů v zákonném limitu 100.000,- EUR.

Od 21.3. 2022 pak bude probíhat výplata pro vybrané instituce na jejichž účtech mají své vklady uloženy klienti, jde např o poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, exekutory, obchodníky s cennými papíry, notáře, advokáty a další.

Poslední skupinou jsou klienti s tzv. zvýšeným nárokem, který může činit maximálně další 100.000,  EUR. Mezi klienty uplatňujícími zvýšený nárok jsou i ti kteří, v rámci vypořádání realitní transakce (prodej nemovitosti určené k bydlení) obdrželi ve lhůtě 3 měsíců před datumem 28.2.2022 prostředky na účet vedený u Sberbank a současně byl před rozhodným dnem (28.2.2022) podán návrh na zahájení vkladového řízení na katastru nemovitostí.  Tato skupina klientů musí o zvýšenou náhradu požádat písemně a doložit příslušné podklady nejpozději do dvou měsíců od rozhodného dne – tedy nejpozději do 28.4.2022.  Následná výplata bude probíhat od 28.6.2022.

U úvěrovaných klientů je potřeba rozlišit v jaké fázi úvěrování se nacházeli k rozhodnému dni.

Klienti, kteří měli rozpracované žádosti, včetně schválených úvěrů, ale nedošlo k podpisu smluv, budou muset hledat řešení u jiné banky.

Klienti, kteří úvěr podepsali, ale nezahájili čerpání – by měli od smlouvy odstoupit a Sberbank jim to umožní bez sankcí.

Klienti,  kteří již čerpání zahájili, ale nedočerpali (např. první tranše u výstavby), mohou po dohodě se Sberbank vyčerpanou část splatit a úvěr ukončit nebo mohou  splácet úroky z vyčerpané částky a  čekat na další vývoj.  Je pravděpodobné, že úvěrové portfolio Sberbank odkoupí jiná finanční instituce. Zde je však potřeba počítat s delším časovým horizontem a možností, že i po odkoupení portfolia může dojít teoreticky ze strany nového věřitele k zesplatnění úvěru.

Klienti, kteří úvěr již vyčerpali a jsou v režimu splácení, musejí dál splácet prostřednictvím technických účtu, které Sberbank publikovala na svých webových stránkách.  I tato skupina klientů má v zásadě dvě možnosti, požádat Sberbank o splacení úvěru a úvěr splatit z prostředků úvěru poskytnutého jinou bankou nebo vyčkat na nového věřitele, který portfolio po Sberbank odkoupí s obdobnými riziky, které jsme uváděli u předchozí kategorie.

 

 

Autor: Radek Vachulka